§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu udziału w szkoleniach doskonalenia jazdy realizowanych w Gliwicach przy ul. Błonie 12 (dalej jako „Obiekt”), zasad rezerwacji oraz płatności za usługi oferowane przez Gliwicką Szkołę Bezpiecznej Jazdy, której właścicielem jest firma Zalogowani Henryk Lewiński, w ramach prowadzenia tego Obiektu, a także zasady rezygnacji z zamówionych usług i dokonywania zwrotów wpłaconych kwot (dalej w treści jako „Regulamin”).

1.2. Zarządzającym Obiektem jest firma ZALOGOWANI Henryk Lewiński z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ulicy Konarskiego 3/8 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6311467387 REGON 276868523 zwanej dalej „Gliwicka Szkoła Bezpiecznej Jazdy”

1.3 W ramach swojej działalności Gliwicka Szkoła Bezpiecznej Jazdy prowadzi na terenie Obiektu, kursy doskonalenia jazdy oraz inne szkolenia i kursy, a także organizuje wydarzenia sportowe i motoryzacyjne.

§ 2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zalogowani Henryk Lewiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
  NIP: 6311467387 REGON 276868523
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.GSBJ.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także  istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 3/8.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sbj.gliwice@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602 266 114
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank: 27114020040000390278502829
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§ 4. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie  § 9 Regulaminu

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Wysyłka na adres e-mail potwierdzenia zakupu oraz voucheru jeżeli wybrana została opcja przygotowania voucheru

Cennik usług przez Gliwicką Szkołę Bezpiecznej Jazdy znajduje się na stronie internetowej www.GSBJ.pl a w przypadku usług niestandardowych lub wydarzeń o indywidualnie ustalanym harmonogramie, konfigurowanych wg zapotrzebowania użytkownika, koszt tej usługi określa się indywidualnie w łączącej strony umowie.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne Przelewy24. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Gliwicka Szkoła Bezpiecznej Jazdy  zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z osobą rezerwującą usługę.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), od 1 stycznia 2020 r. podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP. Dodatkowo, paragon z wydrukowanym numerem NIP do kwoty mniejszej lub równej 450 PLN brutto stanowi dla podmiotów gospodarczych fakturę uproszczoną. Klienci, którzy stanowią podmiot gospodarczy i chcą pozyskać FV, w chwili składania zamówienia powinni podać numer NIP w wyznaczonym do tego polu na stronie internetowej.

§ 9Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Rezerwacji usługi należy dokonać w następujący sposób:

Do dokonania rezerwacji usługi dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.GSBJ.pl.
Osoba rezerwująca usługę składa tym samym oświadczenie, że jest pełnoletnia i akceptuje niniejszy Regulamin.
W celu zarezerwowania usługi należy na stronie internetowej www.GSBJ.pl przejść do podstrony „najbliższe terminy” , a następnie uzyskuje się dostęp do terminów realizowanych szkoleń na, których są dostępne miejsca.
Osoba dokonująca rezerwacji  wybiera termin spośród dostępnych wolnych terminów wskazanych w formularzu a następnie podaje swoje dane w celu dokonania rezerwacji. Następnie wysyła zgłoszenie rezerwacji przyciskiem „wyślij”


§ 10. Rezygnacja z usługi

 1. Rezygnację z usługi Użytkownik składa pisemnie na adres mailowy sbj.gliwice@gmail.com. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do Gliwickiej Szkoły Bezpiecznej Jazdy.
 2. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu, ale nie później niż 7 dni przed zarezerwowanym szkoleniem.
 3. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje po stronie Gliwickiej Szkoły Bezpiecznej Jazdy. Należą do nich:
   – zmiana istotnych warunków Umowy ( zmiana terminu lub radykalna zmiana programu imprezy). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.
  – odwołanie imprezy
 4. W przypadku Użytkownika Indywidualnego zgłoszenie rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie po dokonaniu zapłaty za tą usługę, a w okresie krótszym niż na 7 dni przed wykonaniem usługi nie skutkuje zwrotem wpłaconej ceny usługi, w takiej sytuacji Gliwicka Szkoła Bezpiecznej Jazdy ma prawo zatrzymania 100% ceny usługi.  
 5. Zwrot kwot następuje taką samą drogą jak dokonano płatności, czyli za pośrednictwem systemu

§ 11. Reklamacje

 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji wysyłając pismo na adres sbj.gliwice@gmail.com.
 2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 30dni.
   
  § 10. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do porozumienia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Gliwickiej Szkoły Bezpiecznej Jazdy